Η Κύπρος χορήγησε καθεστώς προστασίας σε 1300 αιτούντες άσυλο το 2017

Τα Κράτη Μέλη χορήγησαν καθεστώς προστασίας σε 538.000 αιτούντες άσυλο το 2017, σε 1300 η Κύπρος

Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) χορήγησαν καθεστώς προστασίας σε 538.000 αιτούντες άσυλο το 2017, ποσοστά μειωμένα κατά σχεδόν 25% από το 2016, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat. Σύμφωνα με την Eurostat, η Κύπρος χορήγησε καθεστώς προστασίας σε 1005 Σύριους (78% του συνόλου των 1300 θετικών αποφάσεων) σε 75 Σομαλούς (6%) και 50 Ιρακινούς (4%).

Εκτός από αυτά, τα κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν στο έδαφός τους σχεδόν 24.000 πρόσφυγες με το καθεστώς της μεταγκατάστασης. Η μεγαλύτερη ομάδα δικαιούχων καθεστώτος προστασίας στην ΕΕ το 2017 παρέμειναν οι πολίτες της Συρίας (175.800 άτομα ή 33% του συνολικού αριθμού των ατόμων που έχουν λάβει προστασία στα κράτη μέλη της ΕΕ), ακολουθούμενοι από πολίτες του Αφγανιστάν (100.700 ή 19%) και αυτούς του Ιράκ (64.300 ή 12%). Ο αριθμός των αποφάσεων που χορηγούν καθεστώς προστασίας στους πολίτες της Συρίας έχει μειωθεί από το 2016 (όταν αντιπροσωπεύουν ποσοστό 57% του συνόλου των χορηγήσεων), ωστόσο παρέμειναν η μεγαλύτερη ομάδα που έλαβε το καθεστώς προστασίας σε 18 κράτη μέλη το 2017. Από τους 175 800 Σύρους οι πολίτες που έχουν λάβει καθεστώς προστασίας στην ΕΕ, πάνω από το 70% έλαβαν καθεστώς προστασίας στη Γερμανία (124.800).

Το 2017, ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων με καθεστώς προστασίας καταχωρήθηκε στη Γερμανία (325 400), έναντι της Γαλλίας (40 600), της Ιταλίας (35 100), της Αυστρίας (34 000) και της Σουηδίας (31 200). Από το σύνολο των προσώπων στα οποία χορηγήθηκε καθεστώς προστασίας το 2017 στην ΕΕ, χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα σε 271 600 άτομα (50% όλων των θετικών αποφάσεων), σε 189 000 χορηγήθηκε επικουρική προστασία (35%) και 77 500 άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς σκοπούς λόγους (14%). Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ το καθεστώς της ΕΕ για τους πρόσφυγες και η επικουρική προστασία ορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ, το ανθρωπιστικό καθεστώς χορηγείται μόνο βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Η Κύπρος εξέδωσε 1300 θετικές αποφάσεις για αιτήσεις ασύλου (1520 ανά 1 εκατομμύριο κάτοικοι), 235 για καθεστώς πρόσφυγα και 1065 για επικουρική προστασία.

Το 2017 εκδόθηκαν περισσότερες από 970.000 πρωτοβάθμιες αποφάσεις σχετικά με αιτήσεις ασύλου στα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες 266.000 τελικές αποφάσεις μετά από έφεση. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν “πρωτόδικα” είχαν ως αποτέλεσμα την χορήγηση καθεστώτος προστασίας επί περίπου 443 000 ατόμων, ενώ άλλα 95 000 έλαβαν καθεστώς προστασίας κατά την δευτεροβάθμια προσφυγή.

Το ποσοστό αναγνώρισης (το ποσοστό των θετικών αποφάσεων στο συνολικό αριθμό των αποφάσεων) ήταν 46% για τις πρωτοβάθμιες αποφάσεις στην ΕΕ. Για τις τελικές αποφάσεις επί της προσφυγής, το ποσοστό αναγνώρισης ήταν 36%. Τα αποτελέσματα των αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου, και ως εκ τούτου το ποσοστό αναγνώρισης, ποικίλλουν μεταξύ των χωρών της ιθαγένειας των αιτούντων άσυλο. Μεταξύ των είκοσι βασικών εθνικοτήτων των αιτούντων άσυλο στις οποίες ελήφθησαν αποφάσεις σε πρώτο βαθμό το 2017, τα ποσοστά αναγνώρισης στην ΕΕ κυμάνθηκαν από περίπου 5% για τους πολίτες της Αλβανίας έως το 94% για τη Συρία και το 92% για την Ερυθραία.

Το μερίδιο των θετικών αποφάσεων στο σύνολο των αποφάσεων στην Κύπρο ήταν 51% (1245 από τις 2450). Άλλες 55 θετικές αποφάσεις, ήτοι το 15% του συνόλου, προήλθαν από προσφυγή (από 355 αναφορές).

Πηγή: ΚΥΠΕ